ประกาศสอบราคา  จัดซื้อ/จัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กองคลัง   เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง   อำเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หน้าศาลเจ้าพ่อพิมูน บ้านห้วยเกิ้ง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2.
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้อง (CCTV) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส ์(e-biding)
 
   
*************************************************