ราคากลาง   จัดซื้อ/จัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กองคลัง   เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง   อำเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี
ตามแบบ ปปช.01 / ตามแบบ ปปช.07
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
 
 
 
   
*************************************************