ผู้ชนะ  การจัดซื้อ/จัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กองคลัง   เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง   อำเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.
ประกาศผู้ชนะประกวดราคา(e-bidding)โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หน้าศาลเจ้าพ่อพิมูน หมู่ที่ 4
 
   
   
*************************************************