เว็บบอร์ด
 ประชาสัมพันธ์
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2561  
  ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนด และวันเวลาสถานที่สอบพนักงานจ้าง ประจำปี 2561  
  ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ประจำปี 2561  
  คู่มือสำหรับประชาชน  
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา  
  การรับชำระภาษีนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  การยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
  กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปีงบประมาณ 2560  
  โครงการภาษีคืนกำไรแก่ผู้มาชำระภาษี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560  
  แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องถิ่น ประจำปี 2558-2561  
  ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน  
   ประกาศสอบราคาจัดซื้อ/จ้าง/ประกาศเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง  
  รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน ปีงบประมาณ 2561  
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561(สขร.1)  
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561  
  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)ประจำปีงบประมาณ 2562  
  ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562  
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (ตกลงราคา) ประจำปี พ.ศ.2560  
  แผนพัสดุ (ผด.2)/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5)/รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ คตง.งบประมาณ พ.ศ 2560
 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ปปช.01)/(ปปช.07)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ปปช.01)/(ปปช.07)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  ประกาศสอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง /ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  ประกาศคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  ประกาศผลสอบราคา ผู้ชนะจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  ประกาศสอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
  ประกาศคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
  ประกาศผลสอบราคา ผู้ชนะจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง  
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง แผนดำเนินงาน พ.ศ.2561
โครงการจัดทำทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน
ประจำปี ๒๕๕๙
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2560-2562)
ผังการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการ
แทนนายกเทศมนตรี
ระบบติดตามประเมินผลและการายงานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2559
กำหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง

 

ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันและทุจริต  
กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น จุดเปลี่ยนประเทศไทย  
รายงานผลดำเนินการเรื่องร้องเรียน  
Page Preview
Free Counters from SimpleCount.com
 
กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องทิ่น สถ.จ.อุดรธานี  

52 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110  โทรศัพท์ : 042-398226   โทรสาร : 042-398227

จัดทำโดย
กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
โทรศัพท์ : 042-398226  Fax.042-398227
Contact : huaikoeng@hotmail.com
https://www.facebook.com/huaikoeng
 

หน้าหลัก เกี่ยวกับเทศบาล วิสัยทัศน์และพันธกิจ คณะผู้บริหารและสภาเทศบาล เว็บบอร์ด